Konkurs / Postępowanie przetargowe


Prosimy o składanie ofert na realizację zadań wykonania strony internetowej wraz z serwisem – wymienionych w załączniku:


Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na poddzierżawę lokalu przeznaczonego na działalność w rodzaju sklepik-bufet. W wyniku zapytania wpłynęły 2 oferty. Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie stawiane przez Szpital św. Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie wymagania.
Dyrektor Szpitala św. Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie ogłasza konkurs ofert w trybie zapytania ofertowego na poddzierżawę lokalu przeznaczonego na działalność w rodzaju sklepik-bufet. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy poddzierżawy przystępujący do konkursu Oferent może zapoznać się w godz. 8 – 14 do dnia 27.03.2017 r. w siedzibie Szpitala św. Józefa Sp. z o.o. 43-190 Mikołów ul. Okrzei 27, budynek Administracji, tel. (032) 226 59 77 do 80 wewn. 238 oraz zdobyć wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty a także w uzgodnionym terminie dokonać wizji lokalnej pomieszczeń będących przedmiotem postępowania. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 29.03.2017 roku, do godz. 12.00, w sekretariacie Szpitala św. Józefa Sp. z o.o. lub nadać w formie przesyłki pocztowej. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w siedzibie Szpitala św. Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie ul. Okrzei 27 w dniu 29.03.2017 r. Szpital św. Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Prezes Zarządu, Dyrektor Szpitala

Małgorzata Dubińska


Informujemy, że postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wyposażenie Bloku Operacyjnego, w ramach inwestycji „Rozbudowa Szpitala św. Józefa Sp. z o.o. o Blok Operacyjny i Centralną Sterylizatornię oraz przebudowa Izby Przyjęć” zostało zakończone zgodnie z warunkami i harmonogramem zawartym w SIWZ. W ustalonym terminie wpłynęła jedna oferta firmy MTC MEDICAL ul. Kabaty 1, 34-300 Żywiec, którą Szpital św. Józefa Sp. z o.o. po dokonaniu analizy merytorycznej postanowił przyjąć w dniu 08.04.2015r.
Szpital św. Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie zaprasza do złożenia oferty na wyposażenie Bloku Operacyjnego , w ramach inwestycji „Rozbudowa Szpitala św. Józefa Sp. z o.o. o Blok Operacyjny i Centralną Sterylizatornię oraz przebudowa Izby Przyjęć” zgodnie z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – Wymagania techniczne wyposażenia Bloku Operacyjnego w Szpitalu im. Świętego Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie
Wymagania szczegółowe do Załącznika nr 1: