Szczegółowe informacje

  1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przyjmuje osoby, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem pielęgnację, rehabilitację, a nie wymagających hospitalizacji.
  2. Osoby ubiegające się o skierowanie muszą być ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie przyjmujemy pacjentów z chorobą psychiczną, uzależnieniem oraz chorobą nowotworową.
  3. Dokumenty stanowiące podstawę do kwalifikacji powinny zawierać:
   Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 14.00

   • Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wydanego
    przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. (druk w załączeniu)
   • Skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. (druk w załączeniu)
   • Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego (druk w załączeniu)
   • Zgodę i oświadczenie pacjenta na pobyt i leczenie oraz odpłatność za pobyt,
    (druk w załączeniu)
   • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o skierowanie do Zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji (druk w załączeniu)
   • W przypadku współistnienia z rozpoznaniem zasadniczym choroby psychicznej
    – zaświadczenie wydane przez specjalistę psychiatrę o braku przeciwwskazań psychiatrycznych do pobytu w ZOL (ogólnym) z adnotacją o świadomej
    i dobrowolnej zgodzie
   • Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową
    (rodzinną) lub pielęgniarkę ZOZ, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie
    przebywa (druk w załączeniu)
   • Oświadczenie o deklaracji do POZ,(druk w załączeniu)
   • Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (decyzja ZUS, ostatni odcinek renty/emerytury, decyzję o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej) osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu oraz oświadczenie, że
    środki przeznaczone na opłacanie pobytu w ZOL nie są zajęte ani obciążone
    prawami osób trzecich
   • Decyzję orzecznika ZUS o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie MOPS
    o stopniu niepełnosprawności
   • Kwalifikację pielęgniarską do objęcia opieką w ZOL (druk w załączeniu)
   • Aktualne badania lekarskie (OB., morfologia, mocz, antygeny HBS, HCV, RTG
    klatki piersiowej, Wasserman, poziom glukozy we krwi, cholesterol)
   • Karty informacyjne z leczenia szpitalnego (wypisy)
   • Ksero Karty NFZ (oryginały dokumentów do wglądu)
   • Ksero legitymacji emeryta-rencisty (oryginał dokumentu do wglądu)

 

 1. Kierownik ZOL w ciągu 14 dni od złożenia kompletnych dokumentów wydaje decyzję kwalifikującą lub odrzucającą. Decyzja kwalifikująca ? w przypadku braku miejsc ? jest podstawą do wpisania na listę osób oczekujących.
 2. Przyjęcie pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 13.00.
 3. Pobyt w ZOL zależy od stanu zdrowia pacjenta i określony jest umową zawartą w dniu przyjęcia oraz zgodą i oświadczeniem pacjenta.
 4. Zasady przyjęcia do Zakładu obowiązują na podstawie Dziennika Ustaw
  nr 166 poz. 1265 z 31.12.1998 r.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w wyznaczonym terminie świadczeniobiorca zostaje wykreślony z kolejki oczekujących i może ubiegać się o ponowny wpis do kolejki oczekujących po ponownym złożeniu wymaganych dokumentów.
  O tym świadczeniobiorca zostaje zawiadomiony pisemnie.
 6. Dokumenty w dniu wypisu pacjenta będą wydawane w sekretariacie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 do 14.00.
 7. Informacje ogólne:
  • pacjent zabiera ze sobą rzeczy osobiste tylko i wyłącznie niezbędne
   tj. ubrania, bieliznę nocną, środki higieniczne
  • należy podpisać rzeczy osobiste pacjenta
  • personel nie odpowiada za kosztowności i gotówkę pacjenta
  • pacjenci proszeni są o zabranie ze sobą wszystkich środków
   pomocniczych używanych przez nich na co dzień tj. wózek,
   chodzik, stojak, laski, itp.

>> Wymagane dokumenty: