Zintegrowany System Zarządzania

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Nadrzędnym celem kierownictwa Szpitala św. Józefa Sp. z o.o. jest świadczenie
usług medycznych na wysokim, specjalistycznym poziomie oraz zapewnienie
pacjentom, a także personelowi przyjaznych i bezpiecznych warunków pobytu
i pracy, z uwzględnieniem poszanowania środowiska naturalnego, które otacza
nas i naszych pacjentów.
Cel ten zgodny jest z misją Szpitala św. Józefa, która brzmi:

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług, jak również troske o
środowisko, Szpital św. Józefa Sp. z o o. opracował i wdrożył system zarządzania
jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.
Kierownictwo szpitala dla zapewnienia realizacji przyjętych celów jakościowych
i środowiskowych zobowiązuje się do :
 • Prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług oraz ochrony środowiska.
 • Rozszerzenia wysokospecjalistycznych usług medycznych.
 • Stałego i systematycznego doskonalenia i podwyższania wiedzy, umiejętności
  zawodowej pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem.
 • Szacunku do pacjentów i ich rodzin, jako trwałego elementu naszych działań.
 • Doskonalenia działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy warunków
  bytowych pacjenta i ochrony środowiska naturalnego.Dążenia do stałej poprawy
  stanu bezpieczeństwa i warunków pracy personelu.
 • Uświadamiania i angażowania personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług oraz ochrony środowiska.
 • Ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego zintegrowanego systemu
  zarządzania oraz zapobiegania zanieczyszczeniom.
 • Budowania silnej organizacji, otwartej na zmiany, innowacje i wyzwania.
 • W oparciu o ogólne cele jakościowe i środowiskowe opracowane są cele
  szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane
  przez Kierownictwo szpitala.
 • Kierownictwo szpitala zobowiązuje się również do zapewnienia zasobów
  i środków niezbędnych do realizacji tej polityki.
 • Certyfikaty